Regulamin

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w hotelu. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Avena Boutique Hotel.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej oraz w każdym pokoju hotelowym.
 4. W Avena Boutique Hotel obowiązuje zakaz palenia. Niedostosowanie się do w/w zakazu skutkować będzie nałożeniem kary pieniężnej w wysokości od 200zł do 2000 zł. Palenie dozwolone jest jedynie w wyznaczonych miejscach. 
5. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
6. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 7. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00.
 8. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.
 9. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 10. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości, z uwzględnieniem możliwej konieczności zmiany wynajmowanego pokoju.
 11. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję. 
12. Hotel ma obowiązek zapewnić: 
» warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa;
» bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu; » profesjonalną i uprzejmą obsługę;
» sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności, tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie; » w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
13. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: 
» udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą;
» budzenie o wyznaczonej godzinie; » przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu;
» przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu. 
15. Bezpłatne anulowanie rezerwacji jest możliwe do 24 godzin od dnia przyjazdu gościa i obowiązuje w przypadku rezerwacji standardowej (nie obowiązuje dla cen specjalnych i pakietów).
16. Jeżeli rezerwacja nie będzie wykorzystana, bez wcześniejszego anulowania, hotel zastrzega sobie prawo do naliczenia 100% ceny za całość rezerwacji.
17. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej. 
18. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 
19. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji. 
20. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.  
21. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. 
22. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.  
23. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. 
24. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00. 
25. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.  
26. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, lub innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. 
27. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.
28. Jeśli gość pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu, może zostać z niego usunięty.