Regulamin HoteluREGULAMIN HOTELOWY

Dyrekcja będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie aparthotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu.
 1. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji oraz w każdym pokoju.

 1. W obiekcie obowiązuje zakaz palenia. Niedostosowanie się do w/w zakazu skutkować będzie nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 200 zł. Palenie dozwolone jest jedynie w wyznaczonych miejscach.

 2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00.

 1. Jeśli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

 1. Uwzględniane są życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości, z uwzględnieniem możliwej konieczności zmiany wynajmowanego pokoju.

 1. Świadczone są usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

 1. Aparthotel ma obowiązek zapewnić:
  » warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa;
  » bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu;
  » profesjonalną i uprzejmą obsługę;
  » sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności, tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie;
  » w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić
  niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

 1. Na życzenie gościa świadczymy nieodpłatnie następujące usługi:
  » udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą;
  » budzenie o wyznaczonej godzinie;
  » przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w obiekcie;
  » przechowywanie bagażu gości zameldowanych w obiekcie.

 2. Aparthotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

 3. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 4. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.

 5. Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

 6. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

 7. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a kartę pozostawić w recepcji.

 8. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

 9. Osoby nie zameldowane w aparthotelu mogą przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00.

 10. W aparthotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, lub innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

 12. Aparthotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników  albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu

 1. Jeśli gość pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie aparthotelu, może zostać z niego usunięty.

  Dyrekcja